Vuokrausehdot

1. Peräkärryn käyttö

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan peräkärrystä yhtä hyvin kuin hän huolehtisi omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään peräkärryä vain henkilöliikenteeseen tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan peräkärryä. Hän saa luovuttaa peräkärryn toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain, jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti ja vähintään yhden vuoden ajokokemus. Ajokortti on esitettävä vuokrauksen yhteydessä.

Peräkärryn käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen viralliseksi merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

Peräkärryn kunto tarkastetaan yhteisesti peräkärryä luovutettaessa ja mahdolliset viat tulee kirjata vuokrasopimukseen uhalla, että muuten peräkärryn katsotaan olleen täysin kunnossa.

Tupakointi peräkärryssä on kielletty.

Eläinten päästäminen peräkärryyn on kielletty.

Peräkärryn jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi on se aina lukittava.

Vuokraaja vastaa peräkärryn käytön aikana polttoaineiden kustannuksista. Vuokralainen on vastuussa käytön aikana peräkärryn normaaleista käyttötarkastuksista, kuten rengaspaineet, aisan lukitus, jne.

2. Vuokraajan vastuu

Vuokraaja vastaa peräkärrystä ja siihen kuuluvista lisävarusteista niiden täydestä arvosta, kunnes peräkärry on palautettu vuokran antajalle.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan peräkärrylle ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä peräkärrystä kadonneet osat ja lisävarusteet sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka. Vahinkotapauksissa peräkärryn omavastuu on 600 euroa.

Mikäli peräkärrylle sattuneet vahingot johtuvat tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai peräkärryn käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, peräkärryn käytöstä rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, ettei vuokraaja ole noudattanut tämän sopimuksen ehtoja, on vuokraaja velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot kokonaisuudessaan. Tällaisessa tapauksessa vahingosta aiheutuneesta seisonta-ajasta on vuokraaja velvollinen maksamaan hinnaston mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 15 vuorokaudelta.

Vuokraaja vapautuu edellä mainitusta korvausvelvollisuudesta, mikäli vuokralle antaja saa täyden korvauksen liikenne-, palo-, varkaus-, tai muun vakuutuksen perusteella, tai vahingon aiheuttajalta.

Vuokraaja on vastuussa vuokra-aikana peräkärryn käyttämisestä aiheutuneista pysäköintivirhemaksuista sekä muista lainsäädännön rikkomisesta aiheutuneista maksuista.

3. Peräkärryn vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle

Peräkärryn vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraajan suostumusta on kielletty.

4. Vuokra

Vuokraaja sitoutuu maksamaan sopimuksen mukaisen varausmaksun, joka vähennetään vuokrahinnasta. Maksun ajankohta ja summa sovitaan peräkärryn varauksen yhteydessä.

Vuokraaja voi vuokrauksen alkaessa vaatia ennakolta koko vuokraa vastaavan määrän, mikäli vuokraaja katsoo sen olosuhteisiin nähden tarpeelliseksi.

Asiakas hyväksyy sopimuksen syntymisen maksamalla varausvahvistuksessa olevan summan. Tämän sopimuksen jälkeen asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran maksun palautukseen. Yritys voi kuitenkin palauttaa koko summan tai osan, mikäli katsoo tämän olosuhteet huomioon ottaen aiheelliseksi.

Mikäli yritys peruu vuokran pakottavasta syystä (peräkärry anastettu, vakava sairastuminen yms), vuokrasumma palautetaan asiakkaalle kokonaisuudessaan.

5. Peräkärryn palautus

Peräkärry palautetaan siistinä. Peräkärry on palautettava sovitun vuokra-ajan päättyessä. Mikäli myöhästyminen aiheuttaa vuokranantajalle korvausvastuita tai taloudellisia menetyksiä (seuraava vuokraus, huolto tms.) on vuokraaja velvollinen korvaamaan ne täysimääräisesti.

6. Vuokran antajan velvollisuus

Peräkärry luovutetaan siistinä sovittuna ajankohtana. Peräkärryn vuokraamisista aiheutuvat tilapäiset esimerkiksi kosmeettiset haitat tai pikku viat eivät alenna vuokrahintaa.

Mikäli peräkärry on edellisen vuokralaisen aikana rikkoutunut tai kolaroitu siten, ettei sitä voida luovuttaa seuraavalle vuokraajalle, on vuokralle antajan palautettava varausmaksu kokonaisuudessaan. Vuokran antajalle ei muodostu vahingonkorvausvastuuta eikä velvollisuutta hankkia uutta peräkärryä rikkoontuneen peräkärryn tilalle.

7. Sopimuksen purkaminen ja sen päättyminen

Vuokran antajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa tai ennen tätä purkaa tämä sopimus, mikäli on käynyt ilmi, ettei vuokraaja pysty peräkärryä käsittelemään tai ettei vuokraaja ilmeisesti tulisi täyttämään vuokrasopimuksen määräyksiä.

Vuokra-aika päättyy, kun peräkärry on palautettu vuokran antajalle.

8. Sopimusta koskevat riidat

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovitteluteitse. Mikäli sovintoa ei kuitenkaan saada aikaiseksi, asia käsitellään vuokran antajan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.